Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Az  Adatkezelési Szabályzat a Dropzone Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató") webáruházában (a továbbiakban "Webáruház") történő vásárlás során a Webáruházat használó személyek (a továbbiakban: "Felhasználók") által megadott személyes adatok kezelésének szabályait határozza meg. A szabályzat célja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása a hatályos jogszabályoknak mndenben megfelelő módon történjen, illetve, hogy a Felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről.

Az átadott adatok kezelője a Dropzone Kft. (székhely: 1034 Budapest, Vizimolnár u. 8. 10/97., cégjegyzékszám: 01-09-194606). Az adatkezelő elérhetősége: info@karcsipapir.hu.

1. Az adatkezelés jogalapja:

- az elektronikus keresekedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (1)-(3) bekezdése, továbbá

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó a www.karcsipapir.hu oldalon történő vásárlásával a weboldal szerződéses feltételeit elfogadja. Az adatkezelés jogalapja így a vásárló kifejezett, írásbeli hozzájárulása.

2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő az adatokat

- A honlapon megadott felhasználási célokra (megrendelés teljesítése)

A személyes adatok ettől eltérően nem használhatók fel. A személyes adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő, illetve szerződéses partnerei jogosultak,

3. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés kezdő időpontja az az időpont, amikor a Felhasználó a weboldal használatának feltételeit elfogadja (regisztrál, vásárol). Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében a hozzájárulástól számított 5 évig megőrzi.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

- Az arra jogosult kéri a személyes adatok törlését. Az adatok törlését Felhasználó emailben kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató törlésre irányuló kérelem esetén, a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli Felhasználó személyes adatait a rendszeréből.

- Az adatok kezelése jogellenes

- Az adatkezelés célja megszűnt

- Azt bíróság vagy az adatkezelési biztos elrendelte

- Azt törvény előírja

4. Kezelt adatok köre

A webshop böngészése során technikai infoméciók kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a webshop technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A vásárlás során kötelezően megadandó személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, jelszó, email cím, lakcím/ székhely, szállítási cím, telefonszám.

5. Cookie-k kezelése és törlése

A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek sok esetben egyedi azonosítóval vannak elátva, és amelyet a webszerver küld el a látogató böngészőjének, ha az fogadni képes vagy a Felhasználó nem tiltja. A karcsipapir.hu a cookie-kat a weboldala működésének hatékonyabbá tételére használja, és hogy kellően tájékozott döntéseket hozhasson a honlap fejlesztését illetően. Személyes információk megszerzésére soha nem alkalmazza, nem használja egy-egy adott személy egyedi megközelítéséhez sem.

A cookie-k fogadását nem kötelező engedélyezni, ez a böngészőből bármikor letiltható, de ebben az esetben le kell mondani a weblap tervezett felhasználói élményéről és funkcionalitásáról.

6. Adatfeldolgozás

Az adatkezelő a megrendelések házhozszállításának teljesítése érdekében futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

Név:           DPD Hungária Kft.

Székhely:   1058 Budapest, Késmárk u. 14/B

Telefon:      +36.1.501.6200

Email:         dpd@dpd.hu

7. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett az adatkezelőnél kérheti

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

- személyes adatainak helyesbítését

- személyes adatainak  - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha

- kezelése jogellenes

- az érintett kéri

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

8. Felelősség

Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatkezelő a vásárló személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem köteles továbbá az adatkezelő a kárt megtéríteni annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Jogorvoslatok

A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a megyei, illetve a Fővárosra illetékes bíróságon érvényesítheti, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf:5), telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. A per az érintett lakóhelye szerinti bíróságon is megindítható.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi.